PLANLAMA

Şehir Planlama ile fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyup geliştirmek, koruma / kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren yaşam alanları oluşturuyoruz.

  • Çevre Düzeni Planları
  • Master Planlar
  • Nazım / Uygulama İmar Planları
  • Koruma Amaçlı İmar Planları
  • Mevzii İmar Planları
  • Afet Eylem Planları
  • İmar Planı Değişiklikleri
  • Analiz, Tespit ve Arazi Çalışmaları